സി. അയ്യപ്പന്റെ കഥകള്‍

Rs.300.00

മലയാള സാഹിത്യലോകത്തെ ശക്തനായ കഥാകൃത്ത് സി. അയ്യപ്പന്റെ കഥകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം

390 in stock

Description

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശക്തമായ എഴുത്തിന്‍റെ വക്താവാണ് സി. അയ്യപ്പന്‍. ദളിത് ജീവിതത്തെ അത്രതന്നെ ശക്തമായും തീവ്രമായും ആവിഷ്കരിച്ച എഴുത്തുകാരന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സി. അയ്യപ്പന്റെ കഥകള്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *